Scottish 6-Days Day 2 (31-07-2023) Scottish 6-Days Day 2 (31-07-2023)