Scottish 6-Days Day 4 (03-08-2023) Scottish 6-Days Day 4 (03-08-2023)