Scottish 6-Days Day 3 (01-08-2023) Scottish 6-Days Day 3 (01-08-2023)