Bavarian O Tour 2018 (14-08-2018) Bavarian O Tour 2018 (14-08-2018)